Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. De meeste bedrijven vallen geheel onder het Activiteitenbesluit. Complexe bedrijven met een grote milieu-impact vallen waar mogelijk terug op de algemene voorschriften, maar moeten voor de meer risicovolle activiteiten een omgevingsvergunning milieu aanvragen.

Algemene milieuregels Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit gaat uit van drie typen bedrijven: de A-, B- of C-inrichting.

  • Type A: bedrijven met weinig negatieve invloed op het milieu. Zij vallen onder een licht regime en hoeven bij oprichting of wijziging geen melding meer te doen aan het bevoegd gezag.
  • Type B: dit is de grootste categorie bedrijven. Zij moeten bij oprichting, wijziging of uitbreiding van het bedrijf een melding doen van de activiteiten.
  • Type C: voor deze bedrijven geldt de vergunningplicht voor installaties en activiteiten waarvoor in het Activiteitenbesluit geen standaardvoorschriften zijn vastgesteld.

Het Activiteitenbesluit heeft veel duidelijkheid gebracht voor zowel bedrijven als overheden. Helaas is het aantal milieuregels zo groot, dat het voor bedrijven niet altijd meevalt om uit de grote hoeveelheid standaard voorschriften de van toepassing zijnde eisen te filteren.

Wat kan BMD Advies voor u betekenen?

Uw BMD-adviseur ondersteunt uw bedrijf bij het indienen van een melding in het kader van het Activiteitenbesluit bij oprichting of wijzigingen. Uit de gehele lijst met standaardvoorschriften filtert onze adviseur die voorschriften die op uw bedrijf van toepassing zijn en maakt hierbij een praktische vertaalslag. Daarmee kunt u zich veel tijd, problemen en ergernissen besparen. Als dat nodig is, sturen wij aan op maatwerk.

Succesvolle implementatie

BMD Advies zet vervolgens de voorschriften om naar een praktisch plan van aanpak; van papier naar praktijk. Daarbij wordt zo veel mogelijk kennis aan u overgedragen, zodat u verantwoord kunt omgaan met de specifieke aspecten binnen uw bedrijf. Zo worden de voorschriften succesvol geïmplementeerd. Het online systeem Sufficio is een handig hulpmiddel voor het bijhouden van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en het milieuaspectenregister.