Beoordeling blootstelling gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen kunnen acute en chronische effecten hebben. De acute gevaren springen vaak meer in het oog: brand- en explosiegevaar, vergiftiging en verstikking. De gevaren met een effect op lange termijn kunnen echter minstens even ernstige gevolgen hebben.

Als er binnen uw bedrijf gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, wilt u niet alleen zelf dat uw medewerkers geen risico lopen, de wet verplicht u ook hiervoor te zorgen. Daarom zijn een actueel register gevaarlijke stoffen en een periodieke beoordeling blootstelling gevaarlijke stoffen wettelijk vereist. Daarbij worden de risico’s geïnventariseerd, het effect op de gezondheid bepaald en aan de hand daarvan doeltreffende maatregelen genomen.

Onze adviseur ondersteunt u graag bij het opstellen van een register gevaarlijke stoffen en het uitvoeren van de periodieke beoordeling blootstelling gevaarlijke stoffen. Daarnaast voeren wij desgewenst metingen uit. Wanneer de mate van blootstelling boven de toegestane grenswaarde uitkomt, helpen wij u bij het treffen van de juiste maatregelen.